GAZİKÜLTÜR
Gaziantep Kültür Sanat

ZUHURAT 19. YY. AYINTAP’TA TASAVVUFİ HAYAT

Gaziantep, tarihi süreç içerisinde, manevi birikimi kuvvetlendirecek birçok unsura sahiptir. Bu unsurlardan birisi de şehirde canlı bir şekilde görülen tasavvufî hayattır. Buradan hareketle, Gaziantep’in millî ve manevi dokusuna yaptığımız yayınlara bir yenisi ekleyerek Zuhurat-19. YY. Ayıntap’ta Tasavvufi Hayat adlı çalışmamızı yayınladık.

Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Gazetesi Türkçe Yazmalar bölümünde Menâkıb-ı Hüseyin Hüsnü Bey veya diğer adıyla Zuhûrât-ı İhvân ismiyle kaydedilen eser, Mevlevi Hafız Vehbi Dede tarafından derlenmiştir.

Eserin başındaki mukaddimeden anlaşıldığına göre, Halvetî Şeyhi Hüseyin Hüsnü Bey, 1295/1878 senesinde Antep’e gelmiş, Antep’te 5 yıl 4 ay kaldıktan sonra vefat etmiştir. Bir tasavvuf şeyhi olan Hüseyin Hüsnü Bey’in kerametlerine delil olan rüyalar, Hafız Vehbi Dede tarafından toplanmış ve yazıya aktarılmıştır. Osmanlı Türkçesiyle yazılan ve toplam 601 sayfa­dan oluşan eserde, Hüseyin Hüsnü Bey’i tanıyan veya sevip sayan çoğu Antepli olan kişilerce rabıta veya rüya âleminde görülen 250 civarında zuhurat vardır.

Metinde kimi kelimelerin Antep ağzına özgü telaffuzlarına da rast­lanmaktadır. Şimdiki bilgilerimize göre Menakıb-ı Hüseyin Hüsnü Bey, zuhurat örneklerinin toplu olarak bulunduğu ilk ve tek örnektir. Eserin ikinci cildi kayıptır.

Yazar : HAZIRLAYAN: İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Kategori : Araştırma
Yıl : 2017